NPK液压锤

液压锤

结合了效率、可靠性和可服务性的更好的设计。
液压锤 载重量 单位重量
GH06 2400-4400磅 235磅
GH07 3000-5500磅 270磅
PH1 4000 - 7000磅 423磅
PH2 6000-11000磅 487磅
PH3 8000 - 16000磅 825磅
PH4 12000 - 18000磅 1064磅
GH6 22000 - 31000磅 2150磅
GH7 28000 - 42000磅 2900磅
GH9 40000 - 56000磅 3600磅
GH10 46000-66000磅 4200磅
GH12 56000-86000磅 5650磅
GH15 66000-100000磅 6800磅
GH18 70000-114000磅 7800磅
GH23 100000-150000磅 9240磅
GH30 100000 - 186000磅 13500磅
GH40 160000 - 260000磅 17000磅
GH50 240000磅 24910磅
与专家交谈

发送我的电子邮件通讯回扣和特别优惠。我可以随时退出。
找到一个位置
>
经销商查找地图